ESD 192 מערכת לבדיקת חשמל סטטי

  • יחידת בדיקה ESD לחשמל סטטי
  • משטח דריכה מנירוסטה
  • מאפשר בדיקת חשמל סטטי לצמידי יד
  • מאפשר בדיקת חשמל סטטי לצמידי רגל
  • מיוצר בארה"ב ועומד בתקנים אמריקאים מחמירים
  • אופציונלי- הוספת כרטיס בקרה למניעת כניסה בדלת ו/או קרוסלה ו/או מעבר מהיר למי שלא פרק חשמל סטטי
  • ניתן לניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר המספק מגע יבש