TR1000 מעבר מהיר בגובה מלא

מעבר מהיר בגובה מלא
לוחות זכוכית בטיחותיות
מפתח נגישות של 100 ס"מ
מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה  לשני הכיוונים
נטרול המעבר בעת חירום ו/או הפסקת חשמל
אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר, חסימה ,שחרור ,פתיחה  בחירום
ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש